Polityka Prywatności

§ 1

 1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników strony internetowej https://www.maskadlamedyka.pl/ (odpowiednio jako „Serwis” i „Użytkownik”), MOTIVA TECHNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-394), adres: ul. Jana Kantego Federowicza 5 /15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000624205, NIP: 9442251695, jako administrator zarządzający tym serwisem oraz organizator Inicjatywy „Maska dla Medyka” („Administrator”) wprowadza niniejszą politykę prywatności („Polityka”).

 2. Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu. Akceptując niniejszą Politykę Użytkownik wyraża zgodę na to, aby korzystanie przez niego z Serwisu podlegało uregulowaniom Polityki.

 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 2

 1. Administrator udostępnia w Serwisie formularz kontaktowy (formularz „Kontakt”).

 2. Użytkownik w formularzu „Kontakt” podaje dane osobowe niezbędne w celu nawiązania z nim kontaktu, w tym w celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

 3. Skorzystanie z formularza „Kontakt” wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych:

  • adresu e-mail,

  • tematu oraz treści wiadomości skierowanej do Administratora.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu „Kontakt” jest wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 powyżej jest wymagane w celu identyfikacji Użytkownika oraz przyjęcia i obsługi zapytania Użytkownika. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by udzielić odpowiedzi na zapytanie. Niepodanie przez Użytkownika danych osobowych obowiązkowych uniemożliwi Administratorowi obsługę zapytania.

 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi przez Administratora lub do czasu cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem).

 7. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika Serwisu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail, dane osobowe Użytkownika (tj. imię oraz adres e-mail) będą przetwarzane przez Administratora w celu wysłania takich informacji.

 8. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a. RODO (wyrażona przez Użytkownika zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora). Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem), a w niektórych sytuacjach przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/maskadlamedyka/ (i w tym zakresie współadministratorem danych osobowych jest Facebook Ireland Limited) wyłącznie w związku z prowadzonym profilem (tj. w celu informowania o działalności Administratora, tj. o Inicjatywie „Maska dla Medyka”) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, (tj. w zakresie informowania o Inicjatywnie „Maska dla Medyka” itp.). Użytkownik odwiedzając ww. profil Administratora udostępnia dane osobowe w postaci: nazwy konta, komentarzy, polubień, identyfikatorów internetowych oraz adresu IP urządzenia z którego korzysta w celu umożliwienia Administratorowi efektywnego prowadzenia profilu oraz komunikowania się z Użytkownikiem.

§ 3

 1. Użytkownikom Serwisu przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści podanych danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,

 • prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

 • prawo do bycia zapomnianym,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych,

 • prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie,

 • prawo do sprzeciwu,

 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu,

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1.  

 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji swoich praw, Użytkownik Serwisu może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem:

 • listownie pod adresem : Motiva Technology Sp. z o.o. ul. Jana Kantego Federowicza 5/15, 30-394 Kraków;

 • przez e-mail: iod@maskadlamedyka.pl.

§ 4

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator danych udostępniający dane oraz administrator danych pozyskujący dane drogą udostępnienia posiadają odpowiednią podstawę prawną w sprawie ww. czynności, w tym na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

 2. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych.

 3. Administrator stosuje środki ostrożności, w tym środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. Administrator, w celu ochrony poufności danych, podejmuje działania zgodne ze standardami w branży. Administrator wdrożył zasadne mechanizmy kontroli organizacyjnej, technicznej i fizycznej, aby chronić dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem lub modyfikacją

§ 5

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Administrator uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniach w następujących celach:

  • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika;

  • statystycznych;

  • marketingowych

 3. Pliki cookies ułatwiają poruszanie się po Serwisie i korzystanie z niego. Serwis nie będzie prawidłowo funkcjonować bez ww. plików cookies.

 4. Statystyczne pliki cookies , w jaki sposób Użytkownicy Serwisu wchodzą

 5. Marketingowe pliki cookie służą do anonimowego gromadzenia danych o odwiedzających. Zamiarem jest wyświetlanie odpowiednich treści i angażowanie indywidualnego użytkownika.

 6. informuje także Użytkowników Serwisu, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, celem uniemożliwienia przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 7. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 8. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

§ 6

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki poprzez opublikowanie jej nowej treści w Serwisie.