Klauzula Informacyjna

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000624205, NIP: 9442251695 („Organizator"). Z Organizatorem  można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@maskadlamedyka.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Organizatora.

 2. Pani/ Pana dane pozyskane zostały bezpośrednio od Pani/Pana w związku z wcześniejszym zdecydowaniem się przez Panią/Pana na wzięcie udziału w Inicjatywie „Maska dla Medyka".

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem, po uprzednim wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na udostępnienie przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych.

 4. Pani/ Pana dane osobowe uzyskane przez Organizatora w trakcie rejestracji, w celu wzięcia udziału w Inicjatywie „Maska dla Medyka", zostaną udostępnione przez Organizatora na rzecz koordynatorów Inicjatywy w nawiązywania kontaktów pomiędzy osobami zaangażowanymi w Inicjatywę, tj. osobami potrzebującymi masek ochronnych/przejściówek, osobami posiadającymi ww. maski oraz osobami posiadającymi możliwość wydruku przejściówek do masek. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych w celu ich udostępnienia jest dobrowolne. 

 5. Pani/Pana dane osobowe Organizator przetwarza dla celów związanych z realizacją Inicjatywy „Maska dla Medyka", do czasu zakończenia Inicjatywy lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania.

 6. Przysługują Pani/Panu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, ze cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.